نیم ست کارتیه ترکیبی

190.000.000

توضیحات

نیم ست سوپر کارتیه

وزن گردنی و دستبند و گوشواره 6/500