سرویس طلا ۱۸عیار مدل فلاور تراش

497.000.000

توضیحات

وزن ۱۷/۵۰۰

قیمت برحسب طلای خام ۲۴۷۰۰۰۰۰ریال محاسبه گردیده است.