سرویس طلا ۱۸عیار شال مدل پلنگی

4.080.000.000

توضیحات

وزن ۱۱۵/۸۶۰

قیمت برحسب طلای خام ۲۴۴۰۰۰۰۰تومان محاسبه گردیده است.