تک پوش کیما گلد

240.000.000

توضیحات

وزن ۸تا ۱۰گرم