تکپوش طلا ۱۸عیار مدل آلفا خطی

542.000.000

دسته:

توضیحات

وزن ۱۹/۶۰۰قیمت برحسب طلای ۲۴۷۰۰۰۰۰ریال محاسبه گردیده است.