النگو ۱۸عیار مدل فیوژن مارپیچ صدف

278.000.000

توضیحات

النگوهای حجیم ولی شیک وزن هر النگو۹/۳۳۰

قیمت برحسب هرگرم طلای خام۲۴۶۵۰۰۰۰ریال محاسبه گردیده است